PRIVACYVERKLARING – Stuut training, coaching & bemiddeling

Algemeen
Graag informeren wij jou via dit privacy statement over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van persoonsgegevens. Stuut training, coaching & bemiddeling verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Onze gegevens
Stuut training, coaching & bemiddeling: de heer S.A.M. Stuut, tevens handelend onder de naam Stuut Mediation (hierna: Stuut TCB),
Noordergracht 70
1601 PH Enkhuizen
Telefoonnummer: 06-31917268
Kvk nummer: 54180295
info@stuut-tcb.nl
https://stuut-tcb.nl/(hierna: de Website)
Stuut TCB is niet wettelijk verplicht te beschikken over een functionaris voor gegevensbescherming.
Verwerking persoonsgegevens
Dit privacy statement is van toepassing op alle personen die de Website bezoeken of op degenen van wie Stuut TCB in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens verwerkt.
Personen van wie Stuut TCB persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • -onze klanten, de vertegenwoordigingsbevoegde personen bij onze klanten en de contactperso(o)n(en) bij onze klanten;
 • -onze relaties, de vertegenwoordigingsbevoegde personen bij onze relaties en/of de contactpersonen bij onze relaties;
 • -de deelnemers aan onze trainingen;
 • -bezoekers van de Website;
 • -personen die contact met ons opnemen;
 • -personen van wie wij persoonsgegevens ontvangen in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder (het werven en selecteren van) personeel, administratie, marketinguitingen, beveiliging en het beheer van ICT-systemen.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken zijn:

 • -persoonsgegevens door jou rechtstreeks aan ons verstrekt en/of via een derde die je daarvoor gevolmachtigd heeft;
 • -persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze Website of andere elektronische communicatiemiddelen;
 • -persoonsgegevens verkregen uit ander bronnen.

Persoonsgegevens rechtstreeks door jou verstrekt / via een derde die je daarvoor gevolmachtigd heeft:
-NAW gegevens;
-contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer(-s);
-functiegegevens;

 • -eventueel: aanvullende (bijzondere) persoonsgegevens (Stuut TCB verkrijgt aanvullende (bijzondere) persoonsgegevens van je, indien je deze uit eigen beweging verstrekt (onder andere mogelijk via indien je deze verstrekt in het veld ‘Opmerking’ van het contactformulier op de Website).

Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze Website of andere elektronische communicatiemiddelen. Dit kunnen gegevens zijn zoals:

 • -IP-adres (uniek identificatienummer van jouw apparaat wanneer je verbinding maakt met internet) dat we gebruiken om jouw belangstelling voor onze Website;
 • -jouw surfgedrag op de Website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bezochte pagina’s en de wijze waarop door de Website wordt genavigeerd;

Zie hiervoor ook verder in deze verklaring over cookies.
Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

 • -persoonsgegevens beschikbaar op openbare sociale media platforms zoals
 • LinkedIn. Dit zijn namen en contactgegevens;
 • -persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • -persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites, zoals bedrijfswebsites.


Doeleinden
Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • -om uitvoering te geven aan onze bedrijfsvoering, waaronder de advisering, coaching en training op het gebied van conflictmanagement en/of op het gebied van compliance, cultuur en gedrag en/of mediation;
 • -in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder (het werven en selecteren van) personeel, administratie, beveiliging en beheer van ICT-systemen;
 • -om contact met jou te onderhouden;
 • -de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen;
 • -om de Website te verbeteren en te beveiligen en in dat kader om gebruikersstatistieken op te stellen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen wanneer dit is toegestaan op basis van één van de grondslagen uit de AVG. Wij baseren ons op de volgende grondslagen:

 • -indien je ons een opdracht verleent tot het leveren van diensten verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is;
 • -toestemming;
 • -wettelijke verplichting
 • -gerechtvaardigd belang.

Als we jouw toestemming hebben gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, dan heb je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Dat kun je onder andere doen door contact met ons op te nemen via info@stuut-tcb.nl.

Bewaartermijn
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Tenzij wij in verband met wettelijke verplichtingen jouw persoonsgegevens langer moeten bewaren:

 • -zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen als je jouw toestemming hebt ingetrokken;
 • -zullen wij jouw persoonsgegevens uiterlijk een half jaar na het beëindigen van een traject (niet zijnde mediation) verwijderen;
 • -zullen wij jouw persoonsgegevens (niet zijnde gegevens ontvangen ten tijde van een mediationtraject) uiterlijk twee jaar na het beëindigen van onze zakelijke relatie verwijderen;
 • -zullen wij jouw persoonsgegevens in een zaakdossier ontvangen ten tijde van een mediationtraject uiterlijk twintig jaar na het beëindigen van de zaak (gelet op de verjaringstermijn voor aansprakelijkheid op basis van artikel 3:310 BW) twintig jaar bewaren.

Als je het contactformulier op de Website invult, of een e-mailbericht stuurt aan Stuut TCB, dan worden jouw gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van het e-mailbericht nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Stuut TCB biedt een nieuwsbrief aan. Jouw persoonsgegevens (te weten jouw naam en e-mailadres) worden alleen nadat jij expliciet toestemming hebt gegeven toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
Stuut TCB biedt een E-book aan. Als je van de mogelijkheid gebruik maakt om het E-book te downloaden ontvangt Stuut TCB met toestemming van jou jouw persoonsgegevens (te weten jouw naam en e-mailadres). Deze persoonsgegevens worden verwerkt met als enige doel het aan jou toesturen van het E-book. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan nodig is. Als je van de mogelijkheid gebruik maakt om het E-book te downloaden en je geeft expliciet toestemming om aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief toegevoegd te worden, zullen jouw persoonsgegevens (te weten jouw naam en e-mailadres) langer worden bewaard en wel op de lijst van abonnees van de nieuwsbrief. In dat geval is van toepassing hetgeen in dit privacy statement over nieuwsbrieven is opgemerkt.
Verwerking door derden
Indien Stuut TCB de gegevens laat verwerken door een verwerker, draagt zij zorg dat deze verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
Indien Stuut TCB de gegevens laat verwerken door een verwerker, draagt zij zorg dat deze verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de melding van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van de gegevens die door hem worden verwerkt. Stuut TCB ziet toe op de naleving van die maatregelen. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Uw persoonsgegevens worden door Stuut TCB in beginsel niet doorgegeven buiten de buiten de EER (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Indien doorvoer van gegevens buiten de Europese Unie plaatsvindt zal – voor zover het betreffende land niet een adequaat beschermingsniveau heeft zoals bedoeld in artikel 45 AVG – de doorgifte plaatsvinden op basis van passende waarborgen zoals bedoeld in artikel 46 AVG, of overeenkomstig één van de voorwaarden genoemd in artikel 49 AVG, bijvoorbeeld dat de doorgifte noodzakelijk is voor een overeenkomst tussen jou en Stuut TCB of een in jouw belang gesloten overeenkomst tussen Stuut TCB en een derde, of omdat je met de doorgifte hebt ingestemd. 

Uw rechten
Je hebt de volgende rechten:

 • -Recht op informatie: je hebt het recht om aan Stuut TCB te vragen of jouw persoonsgegevens worden verwerkt.
 • -Inzagerecht: je hebt de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, jouw gegevens worden verwerkt. Alleen als belangen van derden (waaronder de verantwoordelijke) ernstig geschonden zouden worden kan inzage gemotiveerd worden geweigerd.
 • -Correctierecht: als het duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan je een verzoek indienen bij Stuut TCB om dit te corrigeren.
 • -Recht van verzet: je hebt het recht om aan Stuut TCB te vragen om jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit recht zal worden gehonoreerd indien de belangen van verantwoordelijke daardoor niet worden geschaad.
 • -Recht om vergeten te worden: In gevallen waar jij toestemming hebt gegeven om gegevens te verwerken, heb je het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • -Recht op bezwaar: je hebt het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Stuut TCB zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor verwerking.

Iedereen heeft het recht om te informeren of zijn of haar persoonsgegevens door Stuut TCB zijn verwerkt. Als blijkt dat jouw persoonsgegevens zijn verwerkt door Stuut TCB, hebt je het recht op inzage en een kopie van jouw persoonsgegevens. Indien het vervolgens door Stuut TCB aan jou verstrekte overzicht onjuistheden bevat, doordat gegevens onjuist, actueel en/of niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn, kun je Stuut TCB schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Verzoeken hiertoe kun je kenbaar maken via een e-mailbericht aan info@stuut-tcb.nl.

Cookies
Door gebruik te maken van de Website kunnen cookies worden geplaatst; Stuut TCB heeft toegang tot die cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die – tijdelijk of permanent – op de computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de Website worden teruggestuurd naar de server.
Stuut TCB gebruikt functionele en analytische cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Stuut TCB maakt ook gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van de Website. Met behulp van deze cookies zorgt Stuut TCB er onder meer voor, dat jij als bezoeker / gebruiker van de Website bij een bezoek aan de Website niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Via de Website worden in dat kader onder andere cookies geplaatst van Google ten behoeve van Google Analytics. Stuut TCB verwijst naar hetgeen hierna over is opgenomen in het Privacybeleid van Google.
Via de Website worden tevens advertentie- of targetingcookies geplaatst. Deze cookies worden geplaatst door Stuut TCB en leveranciers namens Stuut TCB. Met deze cookies vergroten wij de relevantie van het aanbod op de eigen Website of op websites van derden op basis van anoniem surfgedrag op onze Website. Zo kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat de advertenties die je ziet relevanter zijn voor jou. Bij jouw eerste bezoek aan de Website van Stuut TCB hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.
Via de Website worden in dat kader onder andere dergelijke cookies geplaatst van YouTube en Google ten behoeve van Google Doubleclick. Google plaatst permanente cookies op jouw computer, tablet of telefoon. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google mag informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze Website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Stuut TCB maakt gebruik van YouTube om video’s af te spelen op de Website. YouTube plaatst een permanente cookie op jouw computer, tablet of telefoon. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door YouTube opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van YouTube voor meer informatie.
YouTube mag informatie aan derden verschaffen indien YouTube hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens YouTube verwerken. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze Website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door YouTube op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je
vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Wijzigingen
Stuut TCB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Stuut TCB adviseert daarom regelmatig dit privacy statement te raadplegen voor een update. De laatste gewijzigde versie is van 25 oktober 2018.
Vragen?
Vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement kun je een e-mailbericht zenden aan info@stuut-tcb.nl. Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Meld je dan eerst bij Stuut TCB. Mochten we er dan niet onderling binnen een redelijke termijn uitkomen dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).