Workshops: 'vaardigheden Omgevingswet - Effectieve samenwerking door het juiste gesprek'

‘Ik heb een aanvraag liggen voor de aanleg van een steiger. Ik twijfel of we als gemeente de aanvraag kunnen en mogen goedkeuren. Of hoort dit thuis bij het waterschap?

De Omgevingswet laat ruimte: daarin zoek ik nog wat dat betekent voor mijn rol. Daarnaast is de initiatiefnemer nogal stellig en hing deze week voor de zoveelste keer aan de telefoon. Ik voel me hierdoor onder druk gezet. Hoe pak ik dit aan?’

Wat gaat er veranderen met de komst van de nieuwe Omgevingswet?

We gaan van meer naar minder regels: 26 huidige wetten op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water worden gebundeld tot één nieuwe wet.

Dit biedt voor jou als bestuursorgaan en jou als professional vooral kansen en uitdagingen. En tegelijkertijd roept het vragen op; hoe pas je dit toe in je dagelijkse werk? Hoe zorg je dat je de juiste keuze maakt als je meer moet handelen in 'de geest van de wet'?

Wat komt er op jullie af met ingang van de nieuwe Omgevingswet?

Op dit moment is er veel onzeker. Wanneer treedt de wet in werking? Wat houdt de wet precies in? Wat komt er op jullie af met de nieuwe Omgevingswet en wat betekent dat voor jullie? Hoe gaat het dan met de samenwerking in- en extern? Hoe gaan jullie het allemaal afstemmen met andere organisaties? Allemaal vragen waarop we het antwoord nog niet weten.

Wat we wel weten is dat de wet op enig tijdstip in werking gaat treden en het goed is om je daar al op voor te bereiden waar het kan. Ook weten we dat de nieuwe Omgevingswet voor 80% over gedragsverandering gaat. Meteen ook het lastigste component. Om die reden hoef je niet te wachten totdat de wet in werking treedt, maar kun je nu al starten door je erop voor te bereiden.

%
Gaat over gedragsverandering
%
Gaat over instrumenten en werkwijzen

Workshops: 'vaardigheden Omgevingswet - Effectieve samenwerking door het juiste gesprek!'

De Omgevingswet heeft impact op houding en gedrag, maar ook op instrumenten en werkwijzen. Dat geldt voor onder anderen de vergunningenregisseur, de beleidsadviseur, de ruimtelijk adviseur, de gebiedsbeheerder, de jurist, de toezichthouder, de handhaver, etc. Voor hen hebben we de (online)maatwerk workshops ‘Gespreksvoering en gesprekstechnieken’ ontworpen die mede gebaseerd is op ‘Waarderende en motiverende gespreksvoering’. Deze maatwerk workshops zijn gericht op het vergroten van vaardigheden in effectieve gespreksvoering en op de-escaleren.

Wat brengen wij mee?

Vanuit onze achtergrond als gespreksleider informele aanpak, conflictbemiddelaar, klacht- en bezwaarbehandelaar, adviseur en teamcoach kwamen en komen wij veel afwijkend gedrag tegen. Omdat wij zelf ook nog regelmatig in de praktijk werkzaam zijn en alle afwijkende gedragingen zelf al hebben meegemaakt kunnen we je verder helpen om de regie te houden. We hebben geleerd wat effectief is, en wat niet. En die kennis delen we graag met je. Praktisch, en gericht op jullie werkzaamheden.

Deze workshops zijn bij uitstek geschikt voor degene die:

 • Zichzelf en de ander beter wil begrijpen;
 • Meer wil halen uit de gesprekken die je voert met initiatiefnemers, inwoners, collega’s en externe professionals in minder tijd;
 • Wil leren hoe je beweging creëert door de kunst van het vragen stellen aan bijv. de intake- of omgevingstafel;
 • Wil leren hoe je een vastgelopen gesprek (weerstand, negativiteit) om kunt buigen naar beweging;
 • Handvatten wil hebben om de principes van de Omgevingswet doelgericht te vertalen naar de dagelijkse praktijk;
 • Die wil verbinden/netwerken met de omgeving;
 • Bewust wil zijn van de eigen rol binnen de keten en de (politieke) omgeving binnen de eigen organisatie;
 • Wil leren te reflecteren op de eigen rol en weet welke (ontwikkel)stappen hierin te zetten.

Het gaat om effectief communiceren. Zowel aan de intaketafel, de omgevingstafel, de omgevingsdialoog of bij het voorkomen en oplossen van een bezwaarschrift.

Nog concreter – hoe ziet het programma eruit:

De workshops zijn voor professionals die regelmatig gesprekken (gaan) voeren in het kader van de leefomgeving. Dit zijn gesprekken met initiatiefnemers, inwoners, bestuurders en netwerkpartners. De aandacht in deze workshops gaat naar het versterken van vaardigheden die bijdragen aan effectieve gespreksvoering.

 • effectief samenwerken
 • luisteren
 • gespreks- en vraagtechnieken
 • inlevingsvermogen
 • weerstanden ombuigen
 • omgevingsbewust
 • kunst van vragen stellen
 • ken jezelf, ken de ander
 • zelfmanagement
 • lef
 • oplossingsgericht denken

Programma

Wij hebben een programma gemaakt dat naadloos aansluit op de praktijk van jullie als professionals. Dit maatwerkprogramma bestaat uit 4 thema’s verdeeld over 5 (online) dagdelen. Uiteraard kan dit in overleg met de opdrachtgever worden aangepast qua programma en duur van de workshop. Wij bieden de volgende workshops aan:

1. Hoe ga ik effectief om met tegenstellingen, botsende belangen en wensen?

(1 dagdeel)

2. Hoe verplaats ik me in de leefwereld van de initiatiefnemer?

(1 dagdeel)

3. Hoe werk ik slimmer en effectiever samen?

(2 dagdelen)

4. Hoe blijf ik weerbaar bij afwijkend gedrag van de ander?

(1 dagdeel)

1. Hoe ga ik effectief om met tegenstellingen, botsende belangen en wensen?

We starten met de basis van alle communicatie. Namelijk het luisteren, samenvatten en doorvragen. Voor sommigen een opfrisser, voor anderen een eye-opener.

Daarna onderzoeken we het referentiekader. We kijken naar hetzelfde plaatje, maar welke invulling of betekenis geef je eraan?

Dit gaat over het onderzoeken van de betekenissen die we geven aan de dingen die we zien en ervaren. Samen kijken naar de werkelijkheid.

Je luistert vanuit je eigen referentiekader. In je werk kom je soms voor verrassingen te staan en blijken dingen soms anders uit te pakken dan je bedacht had. Je denkt dat de burger het niet zo op je heeft voorzien en je doet aannames die niet waar blijken te zijn. Je denkt dat je collega niet tegen kritiek kan en doet aannames die niet kloppen. Maar vanuit welk referentiekader luister jij?

Wil je goed voor de ander kunnen zorgen, dan zul je eerst goed voor jezelf moeten zorgen. Dit is naar onze beleving niet egoïstisch, maar juist effectief. We nemen je mee hoe je geduldig kunt blijven, ook in gesprekken met andersdenkenden.

We horen in gesprekken vaak standpunten zoals ‘Ik ben het er niet mee eens!’, maar wat is nu de vraag achter de vraag? Om hierachter te komen zal je de ui moeten pellen om tot de kern te komen en zelf geen aannames doen die achteraf niet blijken te kloppen.

2. Hoe verplaats ik me in de leefwereld van de initiatiefnemer?

Om je in de ander te kunnen verplaatsten zal je eerst zelf maximaal aanwezig moeten zijn. We nemen je mee hoe je dit voor jezelf het beste kan organiseren.

Om de ander te kunnen begrijpen zal je eerst moeten weten; hoe goed ken ik mezelf? Je neemt jezelf namelijk altijd mee in het gesprek en dat is van invloed op de ander. Als jij jezelf goed kent weet je wat je valkuilen en je sterke punten zijn.

In een gesprek kun je een vraag stellen. Met deze vraag kun je inzoomen op een situatie, of juist uitzoomen. Beide zijn nuttig en nodig – het één is niet beter dan het ander.

Als je snel en veel inzoomt, is de kans groot dat je een hoop relevante informatie mist. Die valt als het ware buiten je gezichtsveld. Met de kans dat je een korte termijn keuze maakt of sociaal wenselijke antwoorden van de ander krijgt.

Als je eerst uitzoomt, verruim je het speelveld. Je kijkt niet alleen naar het doel, maar verkent het hele speelveld en de omgeving daaromheen. Grote kans dat je samen tot een meer duurzame aanpak komt, een rijker advies kunt uitbrengen en tot de kern van een probleem komt.

3. Hoe werk ik slimmer en effectiever samen?

Als je slimmer en effectiever wilt samenwerken vraagt dat van iedereen om volledig aanwezig te zijn in het gesprek. Je leert wat jij kunt doen om een maximale kwaliteit van aanwezigheid mogelijk te maken. Hoe je dit voor jezelf kunt organiseren en hoe je anderen daarin ook kan ondersteunen zodat de kwaliteit van het geheel groot is.

Wat doe je als je weerstand ontvangt omdat je gesprekspartner ‘Ja’ zegt en ‘Nee’ doet? En het je niet lukt om het gesprek daarover aan te gaan? Ga je dan overtuigen dat jij het goed ziet en de ander niet? Of zet je andere vaardigheden in?

In deze bijeenkomst onderzoeken we waar de weerstand vandaan komt en hoe je die in het moment kan ombuigen. Ook onderzoeken wij daarbij op welk communicatieniveau jij communiceert en op welk niveau de ander communiceert. Zijn jullie in verbinding of is er juist sprake van verwijdering?

Ook gaan we het onderwerp ‘Wie is waar verantwoordelijk voor?’onder de loep nemen. Je kunt heel betrokken zijn, maar ben je er ook verantwoordelijk voor? Ook nemen we mee hoe je ervoor kan zorgen dat je gelijkwaardig blijft in de samenwerking.

Dit thema bestaat uit 2 dagdelen. In het 2e dagdeel gaan we vooral met jullie eigen ingebrachte casussen aan de gang. Waar loop jij in de samenwerking tegen aan en wat kan jij daaraan doen? 

4. Hoe blijf ik weerbaar bij afwijkend gedrag van de ander?

Tijdens deze sessie starten we met een aantal vragen over je rol als vergunningenregisseur, gebiedsbeheerder, jurist, toezichthouder, handhaver etc. en hoe om te gaan met meningsverschillen en/of conflicten. We vragen je ook om te delen wat je verbaast in het contact met een burger of collega.

Vanuit deze casus(sen) gaan we bespreken hoe je een analyse maakt of je nog met een meningsverschil te maken hebt of dat er al sprake is van een conflict. Deze analyse geeft inzicht waar jij zit, waar de ander zit en welke aanpak effectief is.

Vervolgens gaan we aan de slag met een casus waarin een medewerker het niet eens is met jouw beslissing en op verschillende manieren zijn/haar ongenoegen laat blijken: van frustratie, stem verheffen en slachtoffergedrag tot negeren, eisen en dreigen. We trainen op het voorbereiden van een lastig gesprek en op het beïnvloeden van lastig gedrag in het hier en nu.

Programma

Wij hebben een programma gemaakt dat naadloos aansluit op de praktijk van jullie als professionals. Dit maatwerkprogramma bestaat uit 4 thema’s verdeeld over 5 (online) dagdelen. Uiteraard kan dit in overleg met de opdrachtgever worden aangepast qua programma en duur van de workshop. Wij bieden de volgende workshops aan:

1. Hoe ga ik effectief om met tegenstellingen, botsende belangen en wensen?

(1 dagdeel)

1. Hoe ga ik effectief om met tegenstellingen, botsende belangen en wensen?

We starten met de basis van alle communicatie. Namelijk het luisteren, samenvatten en doorvragen. Voor sommigen een opfrisser, voor anderen een eye-opener.

Daarna onderzoeken we het referentiekader. We kijken naar hetzelfde plaatje, maar welke invulling of betekenis geef je eraan?

Dit gaat over het onderzoeken van de betekenissen die we geven aan de dingen die we zien en ervaren. Samen kijken naar de werkelijkheid.

Je luistert vanuit je eigen referentiekader. In je werk kom je soms voor verrassingen te staan en blijken dingen soms anders uit te pakken dan je bedacht had. Je denkt dat de burger het niet zo op je heeft voorzien en je doet aannames die niet waar blijken te zijn. Je denkt dat je collega niet tegen kritiek kan en doet aannames die niet kloppen. Maar vanuit welk referentiekader luister jij?

Wil je goed voor de ander kunnen zorgen, dan zul je eerst goed voor jezelf moeten zorgen. Dit is naar onze beleving niet egoïstisch, maar juist effectief. We nemen je mee hoe je geduldig kunt blijven, ook in gesprekken met andersdenkenden.

We horen in gesprekken vaak standpunten zoals ‘Ik ben het er niet mee eens!’, maar wat is nu de vraag achter de vraag? Om hierachter te komen zal je de ui moeten pellen om tot de kern te komen en zelf geen aannames doen die achteraf niet blijken te kloppen.

2. Hoe verplaats ik me in de leefwereld van de initiatiefnemer?

(1 dagdeel)

2. Hoe verplaats ik me in de leefwereld van de initiatiefnemer?

Om je in de ander te kunnen verplaatsten zal je eerst zelf maximaal aanwezig moeten zijn. We nemen je mee hoe je dit voor jezelf het beste kan organiseren.

Om de ander te kunnen begrijpen zal je eerst moeten weten; hoe goed ken ik mezelf? Je neemt jezelf namelijk altijd mee in het gesprek en dat is van invloed op de ander. Als jij jezelf goed kent weet je wat je valkuilen en je sterke punten zijn.

In een gesprek kun je een vraag stellen. Met deze vraag kun je inzoomen op een situatie, of juist uitzoomen. Beide zijn nuttig en nodig – het één is niet beter dan het ander.

Als je snel en veel inzoomt, is de kans groot dat je een hoop relevante informatie mist. Die valt als het ware buiten je gezichtsveld. Met de kans dat je een korte termijn keuze maakt of sociaal wenselijke antwoorden van de ander krijgt.

Als je eerst uitzoomt, verruim je het speelveld. Je kijkt niet alleen naar het doel, maar verkent het hele speelveld en de omgeving daaromheen. Grote kans dat je samen tot een meer duurzame aanpak komt, een rijker advies kunt uitbrengen en tot de kern van een probleem komt.

3. Hoe werk ik slimmer en effectiever samen?

(2 dagdelen)

3. Hoe werk ik slimmer en effectiever samen?

Als je slimmer en effectiever wilt samenwerken vraagt dat van iedereen om volledig aanwezig te zijn in het gesprek. Je leert wat jij kunt doen om een maximale kwaliteit van aanwezigheid mogelijk te maken. Hoe je dit voor jezelf kunt organiseren en hoe je anderen daarin ook kan ondersteunen zodat de kwaliteit van het geheel groot is.

Wat doe je als je weerstand ontvangt omdat je gesprekspartner ‘Ja’ zegt en ‘Nee’ doet? En het je niet lukt om het gesprek daarover aan te gaan? Ga je dan overtuigen dat jij het goed ziet en de ander niet? Of zet je andere vaardigheden in?

In deze bijeenkomst onderzoeken we waar de weerstand vandaan komt en hoe je die in het moment kan ombuigen. Ook onderzoeken wij daarbij op welk communicatieniveau jij communiceert en op welk niveau de ander communiceert. Zijn jullie in verbinding of is er juist sprake van verwijdering?

Ook gaan we het onderwerp ‘Wie is waar verantwoordelijk voor?’onder de loep nemen. Je kunt heel betrokken zijn, maar ben je er ook verantwoordelijk voor? Ook nemen we mee hoe je ervoor kan zorgen dat je gelijkwaardig blijft in de samenwerking.

Dit thema bestaat uit 2 dagdelen. In het 2e dagdeel gaan we vooral met jullie eigen ingebrachte casussen aan de gang. Waar loop jij in de samenwerking tegen aan en wat kan jij daaraan doen? 

4. Hoe blijf ik weerbaar bij afwijkend gedrag van de ander?

(1 dagdeel)

4. Hoe blijf ik weerbaar bij afwijkend gedrag van de ander?

Tijdens deze sessie starten we met een aantal vragen over je rol als vergunningenregisseur, gebiedsbeheerder, jurist, toezichthouder, handhaver etc. en hoe om te gaan met meningsverschillen en/of conflicten. We vragen je ook om te delen wat je verbaast in het contact met een burger of collega.

Vanuit deze casus(sen) gaan we bespreken hoe je een analyse maakt of je nog met een meningsverschil te maken hebt of dat er al sprake is van een conflict. Deze analyse geeft inzicht waar jij zit, waar de ander zit en welke aanpak effectief is.

Vervolgens gaan we aan de slag met een casus waarin een medewerker het niet eens is met jouw beslissing en op verschillende manieren zijn/haar ongenoegen laat blijken: van frustratie, stem verheffen en slachtoffergedrag tot negeren, eisen en dreigen. We trainen op het voorbereiden van een lastig gesprek en op het beïnvloeden van lastig gedrag in het hier en nu.

Hebben we je nieuwsgierig gemaakt en doe je mee? We maken graag kennis met je en zijn benieuwd naar hoe wij van toegevoegde waarde kunnen zijn!

Een workshop bij Stuut TCB, wat mag je verwachten?

Voordat we starten met de workshop hebben we eerst een intakegesprek met de opdrachtgever, en bij voorkeur ook met een aantal toekomstige deelnemers. In dit gesprek halen we jullie ervaringen op: wat gaat er goed, waar loop je tegenaan, waar wil je samen sterker in worden? Kortom, wat is jullie behoefte?

Iedereen ontvangt van ons een voorbereidingsformulier met vragen waaruit blijkt wat je wilt leren en met welk praktijkvoorbeeld jij aan de slag wil gaan. Op basis van deze informatie en het intakegesprek maken we een maatwerkprogramma. Tijdens de workshop creëren we samen een prettige en veilige leeromgeving. Je doet bij ons wat bij je past. Wat niet bij je past, doe je niet. We willen leren van en met elkaar. Na afloop ontvangen de deelnemers ons unieke naslagwerk en mogen ze ons na de workshop altijd nog benaderen voor vragen.

Kies je voor Stuut TCB, dan kies je voor: 

icon-praktijkgericht

Praktijkgericht

Wie zit er te wachten op een lang theoretisch verhaal van een trainer die al lange tijd niet meer ‘met de voeten in de klei’ heeft gestaan? Waarna je je hele manier van gesprekken moet aanpassen zodat het past binnen het ‘format’ van het trainingsbureau? Jij vast niet!

We werken met jullie praktijkvoorbeelden en delen kennis waarvan wij weten dat ze in de praktijk werken en die je gemakkelijk eigen kunt maken.

icon-interactief

Interactief

We horen vaak dat de tijd voorbij is gevlogen en dat is precies wat we graag willen. Het betekent dat je prettig hebt gewerkt en onze training al je focus had.

icon-laagdrempelig

Laagdrempelig

Niemand wil voor de groep staan en ‘afgaan’ (zo zien wij het niet, maar zo voelt het soms wel). Wij creëren een sfeer waar het voor iedereen mogelijk is om mee te doen. Het is en blijft een vaardighedentraining; het gaat over leren en doen, maar wel op de manier die voor jou fijn is. Bij ons moet niks en we vragen je niet over je eigen grens heen te gaan.

icon-direct-toepasbaar

Direct toepasbaar

‘Ik heb de vaardigheden de volgende dag gelijk ingezet en ik was aangenaam verrast over het effect!’. Dat is wat we je gunnen! Je besteedt tijd en energie in het volgen van een training, dan is het ook de bedoeling dat je er echt iets aan hebt in de praktijk. We maken het programma zo dat het voor iedereen mogelijk is om het snel succesvol toe te passen.

‘Wat fijn om te leren dat je kunt overtuigen zonder overtuigen!’

Wij zijn gek op het delen van onze kennis en kunde vanuit eigen praktijkervaringen -  we gunnen jullie gesprekken waarin je in minder tijd meer bereikt. Waarop je met een goed gevoel kunt terugkijken, omdat je het toch maar mooi geregeld hebt.

Wil je weten hoe anderen onze workshops hebben ervaren en wat zij geleerd hebben?

‘Dat ik meer en andere vragen moet stellen in plaats van overtuigen, wat me meer oplevert in minder tijd en met minder stress.’

‘Zelfmanagement was voor mij nieuw, heel prettig om te weten dat eerst aan jezelf denken niet egoïstisch is, maar effectief.’

‘Ik heb geleerd dat ik ook meer naar de belangen van de initiatiefnemer moet kijken en niet alleen die van onze eigen organisatie.’

‘Fijn om te weten wanneer we in een meningsverschil zitten of dat we al in een conflict zijn beland.’

‘Dat het ook oké is om stiltes te laten vallen, de ander ruimte geven en diegene te activeren zonder schuldgevoel.’

‘Het belang van luisteren in relatie tot de nieuwe Omgevingswet. Ik heb mij meer leren verdiepen in de leefwereld van de initiatiefnemer. En te weten dat de ander mogelijk een andere gedachtegang heeft dan ik. Met doorvragen kom je daar achter.’

‘Ik ben mij nu meer bewust van de verschillende rollen die ik en de ander kunnen aannemen in een gesprek en wat voor effect dat heeft.’

‘Het lijkt wel of manipulatieve personen zich goed voorbereiden, maar ik weet nu hoe ik vanuit rust een grens kan stellen op het gedrag.’

‘De kunst van vragen stellen was nieuw voor mij. Ik was dan ook verbaasd dat je met een paar woordjes in de problemen kunt komen, maar er ook weer uit kan komen.’

Overtuigd zonder overtuigen. Leren hoe? Neem contact op!

Wanneer je de Gespreksvoering & nieuwe Omgevingswet workschop wilt boeken, vul dan onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op voor het vaststellen van een datum.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Download gratis boek

Je bent gespreksleider, maar je hebt helemáál niet het gevoel dat je ‘leidt’?

 

Versterk je gespreksvaardigheden met:

​ “Help! Het gesprek loopt bij me weg…”

Onze drive is om samen te komen tot betere gesprekken met minder energie, in minder tijd en met meer resultaat. We denken dat dit binnen ieders bereik ligt – ongeacht niveau, leeftijd of ervaring. Door deze kennis met jullie te delen, komt dit via jullie ten goede aan de burgers, ondernemers, ketenpartners en de collega’s waarmee jullie werken. En dat vinden we dan weer inspirerend!